อบรมรถยก เนื้อหามีอะไรบ้างและข้อห้ามในการขับขี่รถยก


อบรม รถ ยก

รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก เครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของสินค้าหรือวัสดุต่างๆ ใช้แทนกำลังคนเพื่อให้การขนย้ายสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่การขับขี่รถยกอาจมีอันตรายที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟล์คลิฟท์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์นั้น มีตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุที่รุนแรงจนทำให้เกิดการสูญเสีย หากผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญและมีความประมาทหรือเกิดการคึกคะนองจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรได้รับการอบรมรถยกหรืออบรมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านการขับขี่

อีกทั้งการอบรมรถยกนั้นยังเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำในปี พ.ศ. 2564

การอบรมรถยกมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่

 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
 • การตรวจสอบความพร้อมก่อนขับรถยก
 • อุบัติเหตุในการขับรถยก
 • การบำรุงรักษารถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
 • การฝึกปฏิบัติและทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก

เมื่อรู้แล้วว่าการอบรมรถยกนั้นมีการอบรมด้วยเนื้อหาในหลักสูตรอะไรบ้าง เราขอเสริมในส่วนของสิ่งที่ห้ามปฏิบัติในการขับขี่รถยกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อห้ามได้แก่

 • ห้ามยื่นแขน ขา ศีรษะ ออกนอกรถในขณะขับ
 • ห้ามผู้อื่นขึ้นโดยสารบนรถยก
 • ห้ามออกรถรวดเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน
 • ห้ามขนย้ายสิ่งของที่จัดไม่เป็นระเบียบ
 • ห้ามยกของสูงบังระดับสายตาของผู้ขับ
 • ห้ามขับรถเหยียบของบนพื้น ห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน

อบรถยกได้ที่ไหน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมรถยกหรือนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมรถยกเพื่อให้ลูกจ้างเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจนนำไปสู่ความปลอดภัยสามารถส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมรถยกได้ที่สถาบันรับจัดอบรมรถยก เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รับจัดอบรมรถยกด้วยหลักสูตร in House ทั่วประเทศไทย หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือเป็นเอกสารประกอบในการสมัครงานได้