Day: April 6, 2022

รางสายไฟ

ข้อกำหนดในการ “เดินสายไฟ” ที่เราต้องรู้ข้อกำหนดในการ “เดินสายไฟ” ที่เราต้องรู้

การเดินสายไฟนั้นมีหลากหลายเรื่องอย่างมากที่เรานั้นจะต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ “มาตรฐานความปลอดภัย การบำรุงรักษา”  ซึ่งจากทเรื่องที่กล่าวมานั้นยังมีอีกหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ที่เรานั้นจะต้องรู้ และ หนึ่งในเรื่องของสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนั้นคือในเรื่องของ “ข้อกำหนด” ที่เป็นการข้อกำหนดตามมาตรฐานที่จะต้องทำตามกันในการเดินสายไฟ  มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าในการเดินสายไฟนั้นเราจะต้องเดินสายไฟอย่างไร ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด   จะต้องเดินในพื้นที่เปิดกว้าง   ในการเดินสายไฟ นั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสาไยฟชนิดไหนก็ตามนั้นเราจะต้องเดินสายไฟในพื้นที่เปิดกว้างเท่านั้น  เพื่อให้ในการเข้าซ่อมบำรุง และ เข้าซ่อมแซมนั้นสามารถทำได้ทันที และ สามารถที่จะเช็คสภาพรางเดินสายไฟ...