Tag: อบรม รถ ยก

อบรม รถ ยก

อบรมรถยก เนื้อหามีอะไรบ้างและข้อห้ามในการขับขี่รถยกอบรมรถยก เนื้อหามีอะไรบ้างและข้อห้ามในการขับขี่รถยก

รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก เครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของสินค้าหรือวัสดุต่างๆ ใช้แทนกำลังคนเพื่อให้การขนย้ายสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่การขับขี่รถยกอาจมีอันตรายที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟล์คลิฟท์ อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์นั้น มีตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุที่รุนแรงจนทำให้เกิดการสูญเสีย หากผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญและมีความประมาทหรือเกิดการคึกคะนองจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้น จึงควรได้รับการอบรมรถยกหรืออบรมรถโฟล์คลิฟท์เพื่อให้เกิดความชำนาญในด้านการขับขี่ อีกทั้งการอบรมรถยกนั้นยังเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำในปี พ.ศ. 2564 การอบรมรถยกมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก...